i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Regelverk

Pasientrettigheter

Lovens formål er å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på helsehjelp av god kvalitet ved å gi pasienter rettigheter overfor helsetjenesten (primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og tannhelsetjenesten).Lovens bestemmelser skal bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient og helsetjeneste og ivareta respekten for den enkelte pasients liv, integritet og menneskeverd.Loven gjelder for alle som oppholder seg i Norge.Last ned fra lovdata: Pasientrettighetsloven

Helsepersonelloven

Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten samt tillit til helsepersonell og helsetjeneste.Loven gjelder for helsepersonell (herunder tannhelsepersonell) og virksomheter som yter helsehjelp (herunder tannhelsetjenesten) i Norge.Last ned hos lovdata: Lov om helsepersonell

Journalforskriften

Forskriften gir nærmere regler om tannhelsepersonells dokumentasjonsplikt, herunder om innhold i pasientjournaler, føring, retting, sletting, oppbevaring, overføring, tilgang til- og tilintetgjøring av journal.Videre gis det regler for tannhelsetjenestens ansvar i forhold til opprettelse og organisering av journalsystem, og regler om rett til innsyn i journal.Last ned hos lovdata: Journalforskriften

Lov om tannhelsetjenesten

Loven regulerer den offentlige tannhelsetjenesten, fylkeskommunens ansvar, omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten (tannhelsetjenestens grupper), samt formålet med tannhelsetjenesten. Loven regulerer videre forholdet mellom offentlig og privat tannhelsetjeneste, retten til tannhelsehjelp og klageadgang.Last ned fra lovdata: Lov om tannhelsetjenesten

Forskrift om vederlag for tannhelsetjenester i den offentlige tannhelsetjenesten

Forskriften regulerer hvilke grupper som skal betale full pris, hvilke grupper som skal ha gratis behandling og hvilke grupper som har rett til moderasjon for behandling i den offentlige tannhelsetjenesten.

Last ned fra Lovdata: Forskrift om vederlag for tannhelsetjenester i den offentlige tannhelsetjenesten

Lov om folketrygd

Lovens §§ 5-6 og 5-2 omhandler stønad til tannhbehandling. Mer detaljert informasjon gis i "Forskrift om stønad  til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom".Last ned hos lovdata: Lov om folketrygd

Klagerettigheter

Fylkestannhelsesjefen har utarbeidet en folder for deg som ønsker å klage, i pdf.-format, som kan skrives ut på en tosidig A4-side.
Last ned brosjyre: Til deg - som ikke er fornøyd og ønsker å klage

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling, les Forside veileder 2010.

Samarbeidspartnere