i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Nyhetsarkiv

IKT og elektronisk kommunikasjon

Aktiv utnyttelse av av de teknologiske muligheter som finnes vil kunne gi en mer effektiv og  kostnadsbesparende tannhelsetjeneste, samtidig som det vil høyne kvaliteten på våre tjenester, mener en prosjektgruppe ledet av Bjørn Oustad fra Kompetansesenteret i Helse Sør.Tannhelsetjenesten samarbeider i svært liten grad ved hjelp av moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Mange tannleger har vært opptatt av at tannhelsetjenesten burde knyttes opp mot Norsk Helsenett. Prosjektgruppen har tatt utgangspunkt i at en før oppkopling må ha en klar mening om hva en ønsker å gjøre: funksjonalitet og tjenester. Rapporten konkluderer med at

- det må settes økt fokus på nye muligheter som framkommer av IKT-anvendelse innenfor tannhelsetjenesten
- det bør etableres et landsomfattende IKT-samarbeid mellom fylkestannlegene, der Den norske tannlegeforening (NTF) skal inviteres til å delta.
TkNN har deltatt i prosjektet sammen med Kompetansesetneret i Trøndelag og representanter fra privat og offentlig tannhelsetjeneste.

Rapporten er lagt ut og omtalt på Den norske tannlegeforenings hjemmesider:

Samarbeidspartnere