i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Nyhetsarkiv

TkNN - et virtuelt kompetansesenter?

aodiovisuelllsning_tann.jpg
Tannhelsetjenesten har startet prosessen med å etablere en lokal enhet med odontologiteknisk spesialkompetanse innenfor data- og dentalteknikkLokal odontologiteknisk kompetanse

Videre framdrift i flere prosjekter ved TkNN forutsetter at det finnes tilgjengelig intern teknisk kompetanse - i tett grensesnitt mot faget odontologi. Troms fylkeskommune reviderte høsten 2005 sin IKT-strategi, og Tannhelsetjenesten signaliserer i denne forbindelse høye ambisjoner om teknologibruk. Det argumenteres bl.a. for felles systemer for pasientjournal, digital bildelagring og annen odontologisk programvare med sikker og hensiktsmessige kommunikasjonsveier ut til samarbeidende institusjoner, økt audiovisuell multimediakommunikasjon - og samling av odontologiteknisk kompetanse fra dentalteknikere, foto/AV og IKT-personell og organisere disse tett knyttet opp mot odontologi og i linje til tannhelse.

Tannhelsetjenesten i Troms har etter dette startet prosessen med å etablere en lokal enhet med odontologiteknisk spesialkompetanse innenfor data- og dentalteknikk. Enheten planlegges satt i drift i forbindelse med innflytting i TANN, og vil gå under benevnelsen Odontologiteknisk Enhet - OTE.

Enheten skal ha en pådriverrolle for IKT-bruk innenfor odontolgi. Stikkord for konkrete IKT-funksjoner kan være

  • Integrasjon av dentalteknikk, IKT-utstyr og tjenester, lokal infrastruktur og ansvar for datasikkerhet
  • Lokal odontologiteknisk kompetanse: Dentaltekniske tjenester, spesialkompetanse innenfor PACS- og RIS-løsninger, digital røntgen, odontologisk programvare
  • Drift, opplæring og brukerstøtte i odontologiske IKT-systemer
  • E-læring og fjernundervisning
  • Teleodontologi
  • Foto, AV, videokonferanse
  • Produksjon, opptak, redigering, arkivering, distribusjon av kurs- og læremateriell
  • WEB-løsninger/fagnett
  • Fjernkonsultasjon og -veiledning. Sikker kommunikasjon og tjenester knyttet til Helsenett


Vi håper denne type kompetanse integrert i odontologifaget kan være med på å skape en spennende framtid for tannleger i Nord-Norge!

Samarbeidspartnere