i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Nyhetsarkiv

Regionalt fagnett

logo_tknn.jpg

I forbindelse med et felles ønske om å skape kommunikasjonsarenaer mellom spesialistmiljøene i de tre nordligste fylkene, utvikles nå en regional webside.

En prosjektgruppe er etablert med representanter fra de tre fylkene i nord. Gjennom dette arbeidet har det fremkommet et sterkt ønske om å skape samarbeids- og kommunikasjonsarenaer for tannhelsepersonell i Nord-Norge.

Et element i så måte er utvikling av en elektronisk møteplass - et odontologisk fagnett. Vi mener dette kan være med på å samle og styrke det odontologiske spesialistmiljøet i Nord-Norge, og bidra til samhandling og faglig interaksjon mellom spesialister i landsdelen. På sikt vil vi bygge ut dette nettverket slik at det blir mulig å kommunisere mellom spesialist og allmennpraktiker.

På denne måten ønsker man å oppnå:

- å samle odontologisk kompetanse i regionen - få bedre oversikt over hvilken kompetanse man faktisk har, og muligheter for å hente denne inn der det er behov

- å styrke samarbeid om enkeltsaker og enkeltkasus

- å utveksle erfaringer og synspunkter, for å styrke den faglige kompetansen hos spesialistene

- å styrke fellesskapsfølelsen, og derigjennom gjøre det mer attraktivt å arbeide utenfor store klinikker eller sentra.

Spesialistnettverket er under utvikling.

Samarbeidspartnere