i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Nyhetsarkiv

Vel gjennomført SATS-konferanse

SAmhandling mellom Tannhelsetjenesten og
Spesialisthelsetjenesten (SATS).
Nasjonal konferanse i Tromsø

TkNN og UNN har i samarbeid invitert til en nasjonal konferanse
for å sette sykehusodontologi på dagsorden.
Denne gikk av stabelen 1.-2. september på Rica Ishavshotell, Tromsø.

Konferansen ble innledet av fylkesråd Mariam Rapp og sykehus-
direktør Tor Ingebrigtsen (UNN) som på en fin måte understreket
viktigheten av et godt samarbeid mellom Tannhelsetjenesten og
Spesialisthelsetjenesten til beste for pasientene. I dag er det få sykehus
som har odontologisk kompetanse og mange pasienter får ikke det
helsetilbudet de bør ha.
Dette ble også poengtert av flere av de andre foredragsholderne.
Representanter fra sykehusmiljøer i Norge og Sverige som hadde
odontologisk kompetanse, fortalte om sine erfaringer.
Statssekretær Tone Toften fra Helse- og omsorgsdepartementet
redegjorde for regjerningens tannhelsepolitikk og fra Helsedirektoratet
ble det redegjort for hva som ligger i begrepet sykehusodontologi.
Det ble avslutningsvis arrangert en paneldebatt med deltakere bl.a.
fra helseforetak, tannhelsetjenesten og Helsedirektoratet. Det var et
stort engasjement fra deltakerne i både salen og panelet. Utviklingen
i debatten gir de av oss som er opptatt av å få tannhelseteam inn i
sykehus noe mer grunn til å være optimistisk.

Deltakerne i paneldebatten:
panel3
Fra v.: Alf H Andreassen, Haukeland Sykehus,
Peter Marstrander, Troms fylkeskommune,
Ragnhild Nordengen, Helsedirektoratet,
Olav H Førde, Univ. i Tromsø, Bjørn Erikstein, HOD og
Lars Vorland, Helse Nord RHF.

Referat fra konferansen finner du her.

Samarbeidspartnere