i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Nyhetsarkiv

Desentralisert spesialistutdanning – arbeidsgruppe SHdir

Sosial- og helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet nedsatt en arbeidsgruppe for desentralisert spesialistutdanning av tannleger. Arbeidsgruppen består av en representant fra hver av de fem regionale og en representant fra universitetene. Leder av gruppen er tannlege Turid Album Alstad. Representant for TkNN er konst. leder Ragnhild Nordengen. 

Gruppen skal arbeide med videreutvikling av en styrket desentralisert spesialistutdanning for tannleger. Gruppen har avholdt to møter og skal sluttførte arbeidet i løpet av første halvår 2009.

Sosial- og helsedirektoratets resultat mål er: Gode og formålstjenlige modeller for desentralisert spesialistutdanning. Ferdigstille en nasjonal plan for styrket desentralisert spesialistutdanning innen 01.10.2009. Effektmål er: Geografisk spredning av spesialister. Spesialister skal arbeide der det er behov for dem.

Samarbeidspartnere