i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Nyhetsarkiv

Universitetsforankret spesialistutdanning i kjeveortopedi

ill_tannregulering.jpg

TkNN og Institutt for Klinisk Odontologi (IKO) har startet planlegging av spesialistutdanning i kjeveortopedi 2009 - 2012. Det tas sikte på opptak av 4 kandidater fra høsten 2009. Forutsetning for start i 2009 er en godkjent studieplan og godkjent budsjett. Dette er under arbeid. 

Spesialistutdanningen i kjeveortopedi vil være et fulltidsstudium med innslag av tverrfaglighet og randsonefag. En studieplan er under utvikling i samsvar med kravene til spesialistutdanning av tannleger. Målet for TkNN og IKO er at spesialistutdanningen skal desentraliseres, men det første programmet i kjeveortopedi vil i sin helhet foregå i Tromsø. IKO skal ha det overordnete faglige ansvaret for utdanningen. Kandidatene vil ha all klinisk praksis ved TkNN under veiledning av lokale instruktører som IKO godkjenner.

Overordnet fagansvarlig er professor Heidi Kerosuo, IKO. Fagansvarlig ved TkNN er spesialist i kjeveortopedi Mats Larsson.

Helse- og omsorgsdepartementet gir tilskudd til drift av spesialistutdanning, men det er ikke bevilget midler til lønn til kandidater under utdanning. Enkelte fylkeskommuner/helseforetak har gitt økonomisk støtte til prioriterte fagområder. Interesserte tannleger anbefales å kontakte sin fylkestannlege.


Søknadsfristen er 1. desember 2008 for spesialistutdanning 2009-2012.


Mer om opptakskrav og kontaktinformasjon finner du her.
Annonsen er også å finne i Tidende som utkommer 30. oktober.
 

Samarbeidspartnere