i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Nyhetsarkiv

Få småbarnsfamilier ønsker å fortelle om sine tannhelsevaner

Gjennom forskningsprosjektet ”Tannhelse og tjenestebehov hos småbarnsfamilier i Nord – Norge” er foreldre til fjorårets 5 åringer bedt om å svare på en rekke tannhelsespørsmål. Nå har småbarnsfamilier virkelig muligheter til å si litt om tannhelsevanene i hjemmet, og ikke minst fortelle hvordan de blir tatt mot rundt om på de ulike tannklinikkene i fylket.

Tallene viser at det er svært få som har svart innen fristen. Kun 10 % i Finnmark, 13 % i Nordland og 18 % i Troms har sendt inn svar.

Men det er fortsatt mulig å delta i studien! De som ikke har svart vil motta ny invitasjon 17. – 19. september.  

tanntraadboks2.jpg 


Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) er i gang med gjennomføringen av forskningsprosjektet ”Tannhelse og tjenestebehov hos småbarnsfamilier i Nord-Norge”.

Invitasjon om deltakelse er gått ut til 1 127 småbarnsfamilier i Nord-Norge, men det har kommet svært få svar. En påminnelse er sendt ut og ny svarfrist satt til 28. september. De som svarer deltar i loddtrekning om 100 premier med diverse tannpleierartikler.

Invitasjonsbrevet inneholder et spørreskjema til hver av foreldrene med spørsmål om dem selv. I tillegg er det et skjema med spørsmål om barna i familien, spesielt om barnet som er født i 2002. Det bes også om tillatelse til å hente noen opplysninger fra barnets tannjournal.

Hensikten med studien er å få kunnskap om årsaker til god eller dårlig tannhelse, hvordan foreldrene opplever at den offentlige tannhelsetjenesten for barna fungerer og hvilke muligheter de voksne selv har til å få den tannbehandlingen de trenger. Det stilles også spørsmål om familiens tannhelsevaner og kostvaner. For å kunne ”oppdatere” de forebyggende tiltakene i tannhelsetjenesten må vi samle inn informasjon om hvordan folk opplever servicen og sine egne muligheter.

Håpet er at resultatene fra studien skal gi kunnskap som kan benyttes av ledere i tannhelsetjenesten i Nord-Norge til å gjøre forbedringer i tjenestetilbudet, og til å planlegge forebyggende tiltak. Når det gjelder de små barna med melketenner er det fortsatt gode sjanser for å forbedre tannhelsen når de nye tennene bryter fram. Her trenger vi hjelp fra foreldrene for å se dagens risikofaktorer.

Prosjektet er et samarbeid mellom TkNN, Institutt for klinisk odontologi (IKO) Universitetet i Tromsø og fylkestannlegene i Nordland, Troms og Finnmark. TkNN er prosjekteier og Universitetet i Tromsø er behandlingsansvarlig institusjon.

Prosjektgruppa består av tannlege ved TkNN Ragnhild Nordengen (prosjektleder), professor ved IKO Eeva Widström, overtannlege Rolf Mensen, Bodø og overtannlege Walter Thorsen, Kirkenes.

Studien er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Nord-Norge, og av Personvernombudet.
 
Studien er finansiert gjennom forskningsmidler fra Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge og fra den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland, Troms og Finnmark.  Universitetet i Tromsø finansierer vitenskapelig veilederkompetanse. 
 

Samarbeidspartnere