i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Nyhetsarkiv

Tannhelse og tjenestebehov hos småbarnsfamilier i Nord-Norge

tannhelseprojektet2008tknn.jpg

I slutten av august vil 1150 småbarnsfamilier i Nordland, Troms og Finmark motta brev med invitasjon til å delta i forskningsstudie om tannhelse og tjenestebehov. De vil få tilsendt 3 spørreskjema; ett til hver av foreldrene og ett med spørsmål om barna. Svarfristen er 10. september.

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) skal høsten 2008 starte gjennomføringen av forskningsprosjektet ”Tannhelse og tjenestebehov hos småbarnsfamilier i Nord-Norge”. Prosjektet er et samarbeid mellom TkNN, Institutt for klinisk odontologi (IKO) ved Universitetet i Tromsø og fylkestannlegene i Nordland, Troms og Finnmark. TkNN er prosjekteier og Universitetet i Tromsø er behandlingsansvarlig institusjon.

Prosjektgruppa består av tannlege ved TkNN Ragnhild Nordengen (prosjektleder), professor ved IKO Eeva Widström, overtannlege Rolf Mensen, Bodø og overtannlege Walter Thorsen, Kirkenes. Studien er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Nord-Norge, og av Personvernombudet.

I slutten av august vil 1150 småbarnsfamilier i Nordland, Troms og Finmark motta brev med invitasjon til å delta i studien. Forespørselen sendes til et utvalg foreldre til barn født i 2002. De som velges ut er alle barn som ved undersøkelsen i 2007 hadde 5 eller flere tenner med hull, en tredjedel av barna som hadde 1- 4 tenner med hull og en sjettedel av de barna som ikke hadde noen hull.

Invitasjonsbrevet inneholder et spørreskjema til hver av foreldrene med spørsmål om dem selv. I tillegg er det et skjema med spørsmål om barna i familien, spesielt om barnet som er født i 2002. Det bes også om tillatelse til å hente noen opplysninger fra barnets tannjournal. De som ønsker å delta undertegner en samtykkeerklæring.

Svarfristen er 10. september. De som ikke svarer innen fristen vil motta en påminnelse. De som svarer deltar i loddtrekning om 100 premier med diverse tannpleierartikler.


Hensikten med studien er å få kunnskap om tannhelse og tannhelsevaner hos foreldre og barn, og finne ut om det er en sammenheng mellom foreldre og barns tannhelse. Dessuten ønsker en å få informasjon om foreldrenes subjektive behov for tannbehandling, hvordan de syns tannhelsetjenesten fungerer og om de får den behandlingen de har behov for.

Håpet er at resultatene fra studien skal gi kunnskap som kan benyttes av ledere i tannhelsetjenesten i Nord-Norge til å gjøre forbedringer i tjenestetilbudet, og til å planlegge forebyggende tiltak. Det blir laget en rapport til fylkestannlegene. Resultatene vil også bli publisert i fagtidskrift og gjort tilgjengelige for befolkningen i lokal presse.

Studien er finansiert gjennom forskningsmidler fra Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge og fra den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland, Troms og Finnmark.  Universitetet i Tromsø finansierer vitenskapelig veilederkompetanse. 

   

Prosjektgruppe tannhelseprosjektet 2008tknn 
Rolf Mensen, Ragnhild Nordengen, Eeva Widström og Walter Thorsen 

Samarbeidspartnere