i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Nyhetsarkiv

PRESSEMELDING VEDR STATSBUDSJETTET


 tanntraadboks.jpg Økt kompetanse, prioritering av LAR-pasienter og økte tilskudd
til odontologiutdanningen ved Universitetet i Tromsø (UiT).

PRESSEMELDING VEDR STATSBUDSJETTET
Fylkesråden for tannhelse Mariam Rapp

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN)
Økt kompetanse i tannhelsetjenesten er ett av satsingsområdene i St.mld. nr 35 (2006 - 2007) om framtidas tannhelsetjeneste. Det foreslås å øke bevilgningen til kompetansesentre og spesialistutdanning med 6 millioner. Midlene skal benyttes til prosjektering og etablering av nye kompetansesentre, desentralisert spesialistutdanning og til å øke antall tannleger med dobbelkompetanse (forsker og spesialist)
Fylkesråden for tannhelse Mariam Rapp mener den økte satsingen på kompetansesentrene er positiv og nødvendig. ”Spesielt gledelig er det at TkNN er nevnt spesielt som en av 3 institusjoner hvor det skal satses på forskning og utvikling innenfor odontologi”, sier Rapp.

Tannbehandling av rusavhengige
Regjeringens mål er å prioritere de pasientgrupper som trenger det mest både i spesialisttjenesten, den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i tannhelsetjenesten. Det foreslås å øke rammetilskuddet til fylkeskommunene med 7 mill kr for å tilbytannbehandling til rusavhengige under legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
”Den økte bevilgningen til tannbehandling av ruspasienter under LAR på 7 mill kr er en viktig oppfølgning av regjeringens mål om å satse på tannbehandling til de som trenger det mest”, sier Fylkesråd Rapp og legger til at Troms fylkeskommune allerede er i gang med tannbehandling av LAR-pasienter. Bevilgningen av penger er positiv og vil føre til at alle fylkeskommuner kommer i gang med tannbehandling av denne gruppen.
 
Tannlegeutdanning
Universitetet i Tromsø får økt tilskudd med kr 16,8 mill kr til opptrappingen av odontologiutdanningen.
Fylkesråd Mariam Rapp er glad for at regjeringen følger opp sin satsing på opptrapping av odontologistudiet i Tromsø. Tilskuddet på 16,8 mill kr er som forventet og i henhold til opptrappingsplanen for utdanning av tannleger  ved Universitetet i Tromsø.


For kommentarer
Mariam Rapp tlf 99494811

Samarbeidspartnere